Notariusz Warszawa Centrum Śródmieście Wola Ochota Mokotów Kancelaria Notariusze
Notariusz Warszawa
+48 537 052 800; +48 22 404 78 04
otwarte: poniedziałek – piątek
09:00 – 17:00
Notariusz Warszawa

Dla klienta

Staramy się, aby czuli się państwo u nas bezpiecznie i komfortowo. Do sporządzanych i podpisywanych przez nas aktów notarialnych podchodzimy z uwagą, rzetelnością i skrupulatnością. Z przyjemnością doradzamy i pomagamy od strony prawnej przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, przy sprawach spadkowych oraz przy obsłudze prawnej spółek. Chcemy, aby nasza kancelaria notarialna w centrum Warszawy kojarzyła się z przyjazną atmosferą oraz sprawną realizacją zadań, z którymi państwo do nas przychodzicie.


Dbając o najwyższe standardy naszej kancelarii notarialnej w centrum Warszawy przedstawiamy poniżej Państwu zakres czynności, którymi na co dzień zajmujemy się w naszej pracy, a także szczegółowy opis dokumentów jakie najczęściej będą potrzebne aby sporządzić konkretne czynności notarialne.


NOTARIUSZ WARSZAWA CENTRUM DOKONUJE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI

1. sporządza akty notarialne (w tym umowy sprzedaży, umowy przedwstępne, umowy zamiany, umowy dożywocia, umowy zniesienia współwłasności, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku, działy spadku, pełnomocnictwa, testamenty itd.);
2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (wraz z protokołem dziedziczenia, w tym oświadczenia o przyjęcie i odrzucenie spadku);
3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
5. sporządza poświadczenia (w tym poświadczenia wzoru podpisu, za zgodność z oryginałem, daty pewnej);
6. spisuje protokoły (ze zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ze zgromadzenia wspólników spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, z walnych zgromadzeń spółki akcyjnej, z zebrań wspólnoty mieszkaniowej, z treści sms czy otwarcia strony internetowej www);
7. sporządza protesty weksli i czeków;
8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. 


SPRZEDAŻ

Jakie dokumenty oraz informacje są potrzebne do sporządzenia przez notariusza aktu notarialnego Umowy sprzedaży lokalu?

1) dane osobowe strony kupującej i strony sprzedającej
(imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu lub paszportu oraz termin ważności, PESEL),
określenie, czy nabycie następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku odrębnego – w przypadku małżeństw w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej dokument stwierdzający ten fakt,
2) numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,
3) podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny (należy pamiętać, że po 2007 roku umowa darowizny okazana powinna być łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego), innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania również łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
4) wartość rynkowa lokalu,
5) warunki i data wydania lokalu,
6) numer konta bankowego strony sprzedającej – w przypadku płatności dokonywanej przelewem,
7) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy,
8) zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
9) zaświadczenie, z którego treści będzie wynikać, że przedmiot transakcji nie jest położony na obszarze rewitalizacji, a także nie jest położony na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (w przypadku lokali położonych poza granicami miasta stołecznego Warszawy),
10) w przypadku obciążenia hipoteką przedmiotu transakcji zaświadczenie Banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielnego kredytu hipotecznego, informujące o wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu, wskazujące numer rachunku do dokonania całkowitej spłaty zadłużenia oraz informujące, iż po spłacie całości zadłużenia zgodnie z tym zaświadczeniem Bank wyda dokumenty niezbędne do wykreślenia hipoteki
11) w przypadku nabywania nieruchomości na kredyt umowa kredytowa, zaś w przypadku nabywania nieruchomości na kredyt wraz z ustanowieniem hipoteki w akcie notarialnym – oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego, (z jego treści powinna wynikać wysokość udzielonego kredytu na nabycie wskazanego konkretnie lokalu (numer, adres) oraz, że zabezpieczeniem tego kredytu ma być hipoteka ustanowiona na rzecz banku do określonej sumy (kwota) i na czym ma zostać ustanowiona hipoteka.

W celu dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszą kancelarią notarialną znajdującą się w Warszawa Centrum Śródmieście.

Jakie dokumenty oraz informacje są potrzebne do sporządzania aktu notarialnego Umowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

1) dane osobowe strony kupującej i strony sprzedającej
(imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL),
określenie, czy nabycie następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku odrębnego – w przypadku małżeństw w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej dokument stwierdzający ten fakt,
2) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
z dokumentu tego powinno wynikać, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i na jakiej podstawie prawnej, czy osoba jest członkiem spółdzielni, numer lokalu, jego powierzchnia, kondygnacja na której jest posadowiony lokal, czy dla prawa założona jest księga wieczysta, czy prawo do gruntów jest uregulowane czy też nie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej, informacje na temat opłat za lokal. Dokument ma być podpisany przez uprawnione do tego osoby,
3) numer księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzony dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
4) podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny (należy pamiętać, że po 2007 roku umowa darowizny okazana powinna być łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego), innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania również łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
5) wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
6) warunki i data wydania lokalu,
7) numer konta bankowego strony sprzedającej – w przypadku płatności dokonywanej przelewem,
8) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy,
9) zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
10) w przypadku obciążenia hipoteką przedmiotu transakcji zaświadczenie Banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielnego kredytu hipotecznego, informujące o wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu, wskazujące numer rachunku do dokonania całkowitej spłaty zadłużenia oraz informujące, iż po spłacie całości zadłużenia zgodnie z tym zaświadczeniem Bank wyda dokumenty niezbędne do wykreślenia hipoteki,
11) w przypadku nabywania na kredyt umowa kredytowa, zaś w przypadku nabywania nieruchomości na kredyt oraz ustanowienia hipoteki w akcie notarialnym, dodatkowo oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego, z treści którego powinna wynikać wysokość udzielonego kredytu na nabycie wskazanego konkretnie lokalu (numer, adres) oraz że zabezpieczeniem tego kredytu ma być hipoteka ustanowiona na rzecz banku do określonej sumy (kwota) i na czym ma zostać ustanowiona hipoteka.

W celu dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszą kancelarią notarialną znajdującą się w Warszawa Centrum Śródmieście.

Jakie dokumenty potrzebne są do sporządzania aktu notarialnego Umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej?

1) dane osobowe strony kupującej i strony sprzedającej (imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu lub paszportu oraz termin ważności, PESEL), określenie, czy nabycie następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku odrębnego – w przypadku małżeństw w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej dokument stwierdzający ten fakt,
2) numer księgi wieczystej,
3) podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny (należy pamiętać, że po 2007 roku umowa darowizny okazana powinna być łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego), innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania również łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
4) wartość rynkowa nieruchomości,
5) warunki i data wydania nieruchomości,
6) numer konta bankowego strony sprzedającej – w przypadku zapłaty przelewem,
7) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy,
8) zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
9) w przypadku obciążenia hipoteką przedmiotu transakcji zaświadczenie Banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielnego kredytu hipotecznego, informujące o wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu, wskazujące numer rachunku do dokonania całkowitej spłaty zadłużenia oraz informujące, iż po spłacie całości zadłużenia zgodnie z tym zaświadczeniem Bank wyda dokumenty niezbędne do wykreślenia hipoteki,
10) w przypadku nabywania na kredyt – umowa kredytowa, zaś w przypadku nabywania nieruchomości na kredyt oraz ustanowienia hipoteki w akcie notarialnym- oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego, z treści którego powinna wynikać wysokość udzielonego kredytu na nabycie wskazanego konkretnie lokalu (numer, adres) oraz że zabezpieczeniem tego kredytu ma być hipoteka ustanowiona na rzecz banku do określonej sumy (kwota) i na czym ma zostać ustanowiona hipoteka,
11) wypis z rejestru gruntów, zawierający adnotacje o przeznaczeniu dokumentu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, dla każdej z działek będącej przedmiotem transakcji, w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej łączenie z wyrysem z rejestru gruntów,
12) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o jego braku,
13) zaświadczenie, z którego treści będzie wynikać, że przedmiot transakcji nie jest położony na obszarze rewitalizacji, a także nie jest położony na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (w przypadku lokali położonych poza granicami miasta stołecznego Warszawy),
14) zaświadczenie, dotyczące objęcia uproszczonym planem zagospodarowania lasu lub decyzją, o której mowa w ustawie o lasach lub ich brakiem dla każdej z działek będącej przedmiotem transakcji,
15) w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi – zaświadczenie, że w budynku nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy.

W celu dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszą kancelarią notarialną znajdującą się w Warszawa Centrum Śródmieście.


Ważne:
Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego przez zbywcę – sprzedającego, w przypadku nabycia nieruchomości/lokalu/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze dziedziczenia, wymagane jest zawsze (nawet w przypadku, gdy zbywca skorzystał ze zwolnienia podatkowego, bądź nastąpiło przedawnienie).
W przypadku gdy zbywca – sprzedający nabył nieruchomość po 1 stycznia 2007 roku w drodze zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, do sporządzenia umowy również niezbędne jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego zbywcy, także w przypadku, gdy zbywca skorzystał ze zwolnienia podatkowego, bądź nastąpiło przedawnienie.

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO

Aby czuć się w pełni zabezpieczonymi, proponujemy wam umowę najmu okazjonalnego. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak wygląda taka umowa, zachęcamy do przeczytania tego wpisu.

Osoba która będzie wynajmowała wasze mieszkanie przestanie płacić czynsz lub nie będzie go uiszczać albo niszczy lokal. W dodatku nie chce się z niego wyprowadzić mimo rozwiązania lub wypowiedzenie umowy. Co wtedy? Wówczas jako wynajmujący nie macie żadnych ochronnych narzędzi prawnych. Prawo mocno chroni lokatora, z którym podpisaliście wcześniej zwykłą umowę najmu, albo wynajmowaliście mieszkanie na tzw. gębę.


Waszą jedyną nadzieją jest trwającym całe miesiące postępowanie eksmisyjne. Z wyrokiem o eksmisję trzeba zgłosić się do komornika, który może przymusowo usunąć lokatora z lokalu. Bez wyroku nie można go w żaden sposób zmusić do opuszczenia mieszkania. Oprócz tego istnieje również coś co nazywa się okresem ochronnym przed eksmisją. Trwa od 1 listopada do 31 marca. W tym czasie niechcianego lokatora nie pozbędziecie się na pewno.


Umowa najmu okazjonalnego, zdecydowanie ułatwia eksmisję najemcy i osób wraz z nim zamieszkujących. Eksmitowanym nie trzeba zapewniać zastępczego lokalu i można ich eksmitować w dowolnym momencie roku. Bez względu na to czy najemcą jest kobieta w ciąży czy też osoba niepełnoletnia. Proszę sobie wyobrazić, że zwykła umowa najmu przed tym nie chroni! Wówczas możemy być jako wynajmujący narażeni na zapewnienie najemcy innego lokum. I tak – nie możemy wyrzucić niechcianego lokatora ot tak z mieszkania, mimo że nie płaci czynszu czy niszczy lokal.

Poniżej krótkie know-how jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym najemcą.

Pamiętajcie, że to tylko wygląda groźnie, ale finalnie przez zagrożeniami właśnie ma was chronić. Trochę suchej teorii: najem okazjonalny jest to szczególny rodzaj umowy najmu mieszkania. Aby doszło do jego zawarcia należy spełnić kilka warunków:

– umowa najmu okazjonalnego powinna być zawarta w formie pisemnej,

– powinna być zawierana przez osoby fizyczne (nie przez np. spółki),

– zawierana jest na czas określony – max. 10 lat (można ją przedłużać),

– wynajmowany dom, mieszkanie mogą służyć tylko celom mieszkaniowym,

– umowę najmu okazjonalnego należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w ciągu 14 dni od początku obowiązywania tej umowy,

– załączniki do umowy najmu okazjonalnego:
1. oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji (forma aktu notarialnego). Najemca poddaje się egzekucji. Zobowiązuje się wydać i opróżnić używany lokal w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy;
2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
3. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w tym oświadczeniu (sporządzone w formie pisemnej lub poświadczone notarialnie).

Działanie krok po kroku:

– właściciel mieszkania (wynajmujący) podpisuje z najemcą umowę najmu okazjonalnego,

– załącznikiem do tej umowy będzie oświadczenie właściciela lokalu (osoba trzecia) lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w tym oświadczeniu,

– następnie najemca udaje się do notariusza przedkładając mu w oryginale umowę najmu okazjonalnego wraz z załącznikiem i na tej podstawie notariusz sporządza w formie aktu notarialnego oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji.

Trochę praktyki:

Załóżmy, że mamy już wszystko – umowę najmu okazjonalnego wraz z załącznikami (w tym oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego) i zgłosiliśmy umowę do urzędu skarbowego. Ale także załóżmy wersję bardzo pesymistyczną tzn. trafił nam się najemca, który niszczy wynajmowany lokal. Czy też nie płaci czynszu, nie opłaca rachunków za media. A na dodatek nie chce się wyprowadzić z naszego lokalu albo, że umowa wygasła, a my nie chcemy jej przedłużać a mimo to najemca dalej mieszka w naszym lokalu. Co wtedy? W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela, które to żądanie zawiera:

– oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy,

– wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego,

– termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal. Jeżeli upłynie minimalny termin 7 dni na wyprowadzkę a najemca nadal nie wyprowadza się, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, o którym mowa powyżej. Do wniosku załącza się: 1. żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą; 2. dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela; 3. potwierdzenie zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego.

Czy umowa najmu okazjonalnego odstraszy ewentualnego najemcę?

Z punktu widzenia uczciwego najemcy, jedyną niedogodnością jest wymóg wskazania innego lokalu na wypadek eksmisji. Właściciel mieszkania, żeby zażądać przymusowej wyprowadzki w trakcie trwania umowy, musi mieć do tego solidne podstawy – tj. brak zapłaty za czynsz, zadłużenie w płatności opłat czy dewastacja, niszczenie lokalu – czyli takie działania które są niezgodne z postanowieniami umowy.

Koszty

Warto wiedzieć, że oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego to koszt 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na rok spisywania aktu – i na rok 2020 jest to kwota w wysokości 260 zł netto (319,80 zł brutto) i w praktyce ponosi go wynajmujący celem zabezpieczenia swoich interesów, więc najemca nie jest narażony na dodatkowe opłaty.

Podsumowując

Aby skutecznie i zgodnie z prawem ochronić się przed ewentualnym nieuczciwym lokatorem, warto spisać umowę najmu okazjonalnego. Dzięki temu szybciej i sprawniej można pozbyć się nieuczciwego lokatora.

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego Umowy darowizny lokalu?

1) dane osobowe darczyńcy i obdarowanego
(imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL),
2) odpis skrócony aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa) potwierdzający stopień pokrewieństwa,
3) numer księgi wieczystej,
4) podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny (należy pamiętać, że po 2007 roku umowa darowizny okazana powinna być łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego), innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania również łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
5) wartość rynkowa lokalu,
6) warunki i data wydania lokalu,
7) informacje o osobach zameldowanych w lokalu – fakultatywnie,
8) informacje o płatności opłat eksploatacyjnych- fakultatywnie.

Jakie dokumenty oraz informacje są potrzebne do sporządzania aktu notarialnego Umowy darowizny własnościowego prawa do lokalu?

1) dane osobowe darczyńcy i obdarowanego
(imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL ),
2) odpis skrócony aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa) potwierdzający stopień pokrewieństwa,
3) numer księgi wieczystej,
4) podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny (należy pamiętać, że po 2007 roku umowa darowizny okazana powinna być łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego), innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania również łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
5) wartość rynkowa lokalu,
6) warunki i data wydania lokalu,
7) informacje o osobach zameldowanych w lokalu,
8) informacje o płatności opłat eksploatacyjnych,
9) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu, z dokumentu powinno wynikać, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i na jakiej podstawie prawnej, czy osoba jest członkiem spółdzielni, numer lokalu, jego powierzchnia, kondygnacja na której jest posadowiony, czy dla prawa założona jest księga wieczysta, czy prawo do gruntów jest uregulowane czy nie wraz z numerem księgi wieczystej, informacje na temat opłat za lokal. Dokument ma być podpisany przez uprawnione do tego osoby.

W celu uzupełnienia informacji zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią notarialną na ulicy Koszykowej 53/63 w Warszawie.

Jakie dokumenty potrzebne do sporządzania aktu notarialnego Umowy darowizny nieruchomości gruntowej?

1) dane osobowe darczyńcy i obdarowanego
(imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL ),
2) odpis skrócony aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa) potwierdzający stopień pokrewieństwa,
3) numer księgi wieczystej,
4) podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny (należy pamiętać, że po 2007 roku umowa darowizny okazana powinna być łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego), innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania również łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
5) wartość rynkowa nieruchomości,
6) warunki i data wydania nieruchomości,
7) informacje o osobach zameldowanych- w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
8) wypis z rejestru gruntów, zawierający adnotacje o przeznaczeniu dokumentu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, dla każdej z działek będącej przedmiotem transakcji, w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej łączenie z wyrysem z rejestru gruntów.

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE

Co należy zrobić, aby sporządzić umowę majątkową małżeńską?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.
Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej. Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.

W celu zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej niezbędne jest stawiennictwo osobiste wraz z dowodami osobistymi lub paszportami i odpisem skróconym aktu małżeństwa.

W przypadku zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej przed zawarciem małżeństwa niezbędne jest stawiennictwo osobiste wraz z dowodami osobistymi lub paszportami.

PODZIAŁ MAJĄTKU MAŁŻEŃSKIEGO

Podział majątku wspólnego jest czynnością przeprowadzaną po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej w wyniku ustanowienia rozdzielności majątkowej lub po jej ustaniu w wyniku rozwodu.

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzania aktu notarialnego w przypadku gdy składnikiem podlegającym podziałowi jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość?

1) dane osobowe stron
(imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL ),
2) odpis wyroku rozwodowego albo wypis umowy ustanawiającej rozdzielność/orzeczenie sądu ustanawiające rozdzielność majątkową, odpis skrócony aktu małżeństwa,
3) numer księgi wieczystej,
4) podstawa nabycia,
5) wartość rynkowa,
6) warunki i data wydania lokalu,
7) informacje o osobach zameldowanych w lokalu,
8) informacje o płatności opłat eksploatacyjnych.

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzania aktu notarialnego w przypadku gdy składnikiem podlegającym podziałowi jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego?

1) dane osobowe stron
(imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL),
2) odpis wyroku rozwodowego albo wypis umowy ustanawiającej rozdzielność/orzeczenie sądu ustanawiające rozdzielność majątkową, odpis skrócony aktu małżeństwa
3) numer księgi wieczystej,
4) podstawa nabycia,
5) wartość rynkowa,
6) warunki i data wydania lokalu,
7) informacje o osobach zameldowanych w lokalu,
8) informacje o płatności opłat eksploatacyjnych,
9) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu, z dokumentu powinno wynikać, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i na jakiej podstawie prawnej, czy osoba jest członkiem spółdzielni, numer lokalu, jego powierzchnia, kondygnacja na której jest posadowiony lokal, czy dla prawa założona jest księga wieczysta, czy prawo do gruntów jest uregulowane czy nie, wraz z numerem księgi wieczystej, informacje na temat opłat za lokal. Dokument ma być podpisany przez uprawnione do tego osoby

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzania aktu notarialnego w przypadku gdy składnikiem podlegającym podziałowi jest nieruchomości gruntowej?

1) dane osobowe stron
(imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL ),
2) odpis wyroku rozwodowego albo wypis umowy ustanawiającej rozdzielność/orzeczenie sądu ustanawiające rozdzielność majątkową, odpis skrócony aktu małżeństwa,
3) numer księgi wieczystej,
4) podstawa nabycia,
5) wartość rynkowa nieruchomości,
6) warunki i data wydania lokalu,
7) informacje o osobach zameldowanych w lokalu,
8) informacje o płatności opłat eksploatacyjnych,
9) numer księgi wieczystej,
10) podstawa nabycia,
11) wypis z rejestru gruntów, zawierający adnotacje o przeznaczeniu dokumentu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, dla każdej z działek będącej przedmiotem transakcji, w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej łączenie z wyrysem z rejestru gruntów,
12) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o jego braku,
13) zaświadczenie, dotyczące objęcia uproszczonym planem zagospodarowania lasu lub decyzją, o której mowa w ustawie o lasach lub ich brakiem dla każdej z działek będącej przedmiotem transakcji,
14) w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi – informacje o osobach zameldowanych.

PEŁNOMOCNICTWO

Do sporządzenia pełnomocnictwa nie jest wymagana osoba, której pełnomocnictwo ma zostać udzielone, a jedynie stawiennictwo osoby udzielającej pełnomocnictwa z dowodem osobistym lub paszportem.

Jakie informacje są niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego pełnomocnictwa?

1) dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa to jest mocodawcy
(imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL ),
2) imiona, nazwisko, PESEL osoby, której pełnomocnictwo ma zostać udzielone,
3) zakres pełnomocnictwa: jakich czynności może dokonywać Pełnomocnik w imieniu Mocodawcy (na przykład: samodzielnego zarządu i administrowania majątkiem Mocodawcy, zawierania i rozwiązywania w imieniu Mocodawcy dowolnych umów z dowolnymi dostawcami mediów, uczestnictwa w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, zawierania w imieniu Mocodawcy umowy sprzedaży nieruchomości etc.).

Zgodnie z kodeksem cywilnym pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

TESTAMENT

Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy, w którym dokonuje się rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Testament można sporządzić w formie aktu notarialnego. Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. Zgodnie z kodeksem cywilnym spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Jakie informacje są niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego testamentu?

1) dane osobowe osoby spadkodawcy
(imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL ),
2) imiona, nazwisko, PESEL osoby, która ma zostać powołana do spadku.

Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły) jak również powołać wykonawcę testamentu. Wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy zwykłe i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą, a w każdym razie niezwłocznie po dokonaniu działu spadku.

Polskie prawo umożliwia spadkodawcy, aby w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego oznaczyć osobę, która nabędzie przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).

Zgodnie z kodeksem cywilnym przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:
1) rzecz oznaczona co do tożsamości;
2) zbywalne prawo majątkowe;
3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Do sporządzenia testamentu nie jest wymagana obecność osoby, która ma zostać spadkobiercą.

DZIAŁ SPADKU

Jakie dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego w przypadku gdy składnikiem podlegającym działowi jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość?

1) dane osobowe stron
(imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL),
2) numer księgi wieczystej,
3) podstawa nabycia, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
4) wartość rynkowa przedmiotów wchodzących w skład spadku,
5) warunki i data wydania lokalu,
6) informacje o osobach zameldowanych w lokalu,
7) informacje o płatności opłat eksploatacyjnych.

Jakie dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego w przypadku gdy składnikiem podlegającym działowi jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

1) dane osobowe stron
(imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL),
2) numer księgi wieczystej,
3) podstawa nabycia, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania, łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
4) wartość rynkowa,
5) warunki i data wydania lokalu,
6) informacje o osobach zameldowanych w lokalu,
7) informacje o płatności opłat eksploatacyjnych,
8) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu, z dokumentu powinno wynikać, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i na jakiej podstawie prawnej, czy osoba jest członkiem spółdzielni, numer lokalu, jego powierzchnia, kondygnacja na której jest posadowiony, czy dla prawa założona jest księga wieczysta, czy prawo do gruntów jest uregulowane czy nie wraz z numerem księgi wieczystej, informacje na temat opłat za lokal. Dokument ma być podpisany przez uprawnione do tego osoby.

Jakie dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego w przypadku gdy składnikiem podlegającym działowi jest nieruchomość gruntowa?

1) dane osobowe stron
(imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL),
2) numer księgi wieczystej,
3) podstawa nabycia, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
4) wartość rynkowa,
5) warunki i data wydania,
6) informacje o osobach zameldowanych, w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
7) informacje o płatności opłat eksploatacyjnych,
8) wypis z rejestru gruntów, zawierający adnotacje o przeznaczeniu dokumentu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, dla każdej z działek będącej przedmiotem transakcji, w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej łączenie z wyrysem z rejestru gruntów,
9) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o jego braku,
10) zaświadczenie, dotyczące objęcia uproszczonym planem zagospodarowania lasu lub decyzją, o której mowa w ustawie o lasach lub ich brakiem dla każdej z działek będącej przedmiotem transakcji,
11) zaświadczenie, że w budynku nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy.

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Jakie dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego w przypadku gdy przedmiotem zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość?

1) dane osobowe stron
(imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL),
2) numer księgi wieczystej,
3) podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny-po 2007 roku łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
4) wartość rynkowa,
5) warunki i data wydania,
6) informacje kto jest zameldowany w lokalu,
7) zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

Jakie dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego w przypadku gdy przedmiotem zniesienia współwłasności jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

1) dane osobowe stron (imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL),
2) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu, z dokumentu powinno wynikać, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i na jakiej podstawie prawnej, czy osoba jest członkiem spółdzielni, numer lokalu, jego powierzchnia, kondygnacja na której jest posadowiony, czy dla prawa założona jest księga wieczysta, czy prawo do gruntów jest uregulowane czy nie wraz z numerem księgi wieczystej, informacje na temat opłat za lokal. Dokument ma być podpisany przez uprawnione do tego osoby
3) numer księgi wieczystej,
4) podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny-po 2007 roku łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
5) wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
6) warunki i data wydania lokalu,
7) numer konta bankowego strony sprzedającej – w przypadku zapłaty przelewem,
8) informacje osobach zameldowanych w lokalu,
9) zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,

Jakie dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego w przypadku gdy przedmiotem zniesienia współwłasności jest nieruchomość gruntowa?

1) dane osobowe stron (imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL), określenie, czy nabycie następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku odrębnego – w przypadku małżeństw w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej dokument stwierdzający ten fakt,
2) numer księgi wieczystej,
3) podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny-po 2007 roku łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
4) wartość rynkowa nieruchomości,
5) warunki i data wydania nieruchomości,
6) zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
7) wypis z rejestru gruntów, zawierający adnotacje o przeznaczeniu dokumentu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, dla każdej z działek będącej przedmiotem transakcji, w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej łączenie z wyrysem z rejestru gruntów,
8) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o jego braku,
9) zaświadczenie, z którego treści będzie wynikać, że przedmiot transakcji nie jest położony na obszarze rewitalizacji, a także nie jest położony na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
10) zaświadczenie, dotyczące objęcia uproszczonym planem zagospodarowania lasu lub decyzją, o której mowa w ustawie o lasach lub ich brakiem dla każdej z działek będącej przedmiotem transakcji,
11) w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi – informacje o osobach zameldowanych.

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

Jakie informacje są niezbędne do sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

1) dane osobowe strony poddającej się egzekucji (dłużnika): (imiona, nazwisko, stan cywilny, adres zamieszkania, numer i seria dowodu albo paszportu oraz termin ważności, PESEL ),
2) dane osoby fizycznej lub prawnej, na której rzecz strona poddaje się egzekucji (dłużnika),
3) dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji – na przykład umowa najmu, umowa najmu okazjonalnego, umowa dzierżawy, umowa pożyczki etc.).

CZYNNOŚCI POŚWIADCZENIOWE

Czym jest czynność poświadczeniowa?

1) własnoręczność podpisu (w celu poświadczenia podpisu konieczne jest osobiste stawiennictwo wraz z dowodem osobistym lub paszportem oraz dokumentem, pod którym będzie dokonywane poświadczenie);
2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
3) datę okazania dokumentu.

OPŁATY

Ile wynoszą opłaty za czynności notarialne?

Za wykonywanie czynności notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), w obowiązującej obecnie stawce 23%.

Notariusz, poza taksą notarialną, pobiera w imieniu Państwa Polskiego dodatkowe podatki i opłaty, a następnie przekazuje je do odpowiednich instytucji państwowych.
Są to: podatek od towarów i usług (VAT), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD) oraz opłata sądowa.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W kancelarii nie ma możliwości dokonywania płatności kartą.


KALKULATOR OPŁAT NOTARIALNYCH

Zakup nieruchomości to znaczne obciążenie finansowe kupującego. Koszty to nie tylko sama cena transakcyjna, ale także dodatkowe opłaty, w tym koszty związane z samym aktem notarialnym. Niniejszy kalkulator ma pomóc Państwu w szacunkowym obliczeniu maksymalnej wysokości opłat w związku z daną transakcją. Istnieje również możliwość przesłania wyniku na skrzynkę mailową.


Ta strona korzysta z ciasteczek Więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zamknij